נמצאו דברך ואוכלם - למהות נבואתו של ירמיהו - ע"פ ירמיהו פרק טועל הבצרות - ע"פ ירמיהו פרק ידמדוע דרך רשעים צלחה? ע"פ ירמיהו פרק יגמה באה מגילת אסתר ללמד אותנו?מדוע דרך רשעים צלחה? ע"פ ירמיהו פרק יאירמיהו פרק יאירמיהו פרק טירמיהו פרק חירמיהו פרק חירמיהו פרק ז (חלק ב)ירמיהו פרק ז (חלק א)ירמיהו פרק וירמיהו פרק הירמיהו פרק דהקדמה לספר ירמיהו (המשך) (כ"ה בסיון תש"פ)עשרת השבטים (המשך וסיום)הקדמה לספר ירמיהו (י"ח בסיון תש"פ)הקדמה לספר ירמיהו לפי מגילת איכה פרק ג' (ט' בתמוז תש"פ)עשרת השבטים (המשך)סיום ספר ישעיהו (י"א בסיון תש"פ)הקדמה למגילת איכה (ט"ז בתמוז תש"פ)ספר ירמיהו - פרק גסיום ספר ישעיהו (כ"ו באייר תש"פ)מגילת איכה פרק א (כ"ג בתמוז תש"פ)ספר ירמיהו - פרק בספר ישעיהו פרק סו' (י"ט באייר תש"פ)מגילת איכה - פרק ב (א' באב תש"פ)הקשר בין קהלת וסוכותספר ישעיהו פרק ס"ו (י"ב באייר תש"פ)ספר ירמיהו - פרק א (י"ג באלול תש"פ)ספר ירמיהו - סיום פרק אישעיה פרק סו (כ"ח בניסן תש"פ)ספר ירמיהו - בירור עניין הנבואה ע"י טיול בספרי הנביאים (כ' באלול תש"פ)פסח חזקיהו והרלונטיות שלו השנה
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]