זמן ברכה לנטילת - ע"פ הרמב"ם היומיהלכות תשעת הימים - החזרת המשפט היהודי לישראלדף יומי - מסכת פסחים דף קיזפרשת "ויקרא" - פסח - למה חמץ אסור במנחותדף יומי - מסכת פסחים דף קטזמתחיל בגנות ומסיים בשבח - לקראת חג הפסחדף יומי - מסכת פסחים דף קטוזמן העדיף לאפיית מצות ליל הסדרדף יומי - מסכת פסחים דף קיגספק ממזרות ע"פ הרמב"ם היומידף יומי - מסכת פסחים דף קטחשיבות ראש חודש ניסן - לקראת שבת החודש וע"פ פרשת פקודידף יומי - מסכת פסחים דף קזעשיית מלאכה ביום ששי י"ג בניסןדף יומי - מסכת פסחים דף קומתי ראוי להתגרש ע"פ הרמב"ם היומי הלכות גירושין פרק י הלכה כבדף יומי - מסכת פסחים דף קאבדיקת חמץ בבתי כנסיותדף יומי - מסכת פסחים דף קביעור חמץ בשנה שערב פסח שחל בשבתשלושים יום קודם הפסח שואלין ודורשין בהלכות הפסח בהלכה ובאגדהדף יומי - מסכת פסחים דף קבפרשנות שונות לפיוט "דיינו" בהגדה של פסח המושפעות מהיחס לציונותדף יומי - מסכת פסחים דף צו:פרשת תצוה - משמעות הביטוי לְכַהֲנוֹ לִי "לא תשכח"דף יומי - מסכת פסחים דף צהמפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה?דף יומי - מסכת פסחים דף צדתלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק ב דף עג הלכה ב - הלכות קריאת המגילההדרכה לפורים שחל ביום ששי ועיון במגילת אסתרדף יומי - מסכת פסחים דף צגהקלות בעניין המניין לקריאת מגילה בזמן הקורונהדף יומי - מסכת פסחים דף צבחובות האיש והאשה בנשואים בעולם המודרני ע"פ הרמב"ם היומי הלכות אישות פרק כא הלכה אדף יומי - מסכת פסחים דף פטפרשת זכור - "לא תשכח"דף יומי - מסכת פסחים דף פחהמחלוקת עם ציבור החדרי - (חלק יז) - השפעות שליליות של תוכן לימודי החולדף יומי - מסכת פסחים דף פזתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ג הלכה דדף יומי - מסכת פסחים דף פוקריאת מגילה דרך מיקרופוןדף יומי - מסכת פסחים דף פדחשיבות הכתובה ע"פ הרמב"ם היומי הלכות אישות פרק י הלכה ידף יומי - מסכת פסחים דף פאהמחלוקת עם ציבור החדרי - (חלק טז) - התייחסות ללימודי חולדף יומי - מסכת פסחים דף פתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ג הלכה גדף יומי - מסכת פסחים דף עטדף יומי - מסכת פסחים דף עחמומים שקידושין בטלים מחמתם ע"פ הרמב"ם היומיפרשת יתרו - לא תחמודדף יומי - מסכת פסחים דף עדהמחלוקת עם ציבור החדרי - (חלק טו) - התייחסות למדעיםדף יומי - מסכת פסחים דף עגתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ג הלכה אדף יומי - מסכת פסחים דף עבדף יומי - מסכת פסחים דף עאברכת שהחיינו על קריאת המגילה ע"פ רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה    שואלין ודורשין בפורים ע"פ רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק א הלכה ג ופרק א הלכה יגדף יומי - מסכת פסחים דף סחפרשת בשלח - ה' אִישׁ מִלְחָמָה ה' שְׁמוֹ:דף יומי - מסכת פסחים דף סזהתייחסות לחקלאות (גם התייחסות סדר טו' בשבט) - (חלק יד)דף יומי - מסכת פסחים דף סותלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ב הלכה זדף יומי - מסכת פסחים דף סהדף יומי - מסכת פסחים דף סדהאם לעתיד לבוא נחזור לקדש החודש על פי הראייה או נמשיך על פי הלוח?דף יומי - מסכת פסחים דף סאפרשת בא - בא אל פרעההתייחסות לגיוס הצבאי - המשך (חלק יג)דף יומי - מסכת פסחים דף נטדף יומי - מסכת פסחים דף נחנשיאת כפיים של כהן עובר עבירהדף יומי - מסכת פסחים דף נזפרשת "שמות" - ויעש להם בתיםפרשת וארא - "ואני כבר פה וכבד לשון" - "ואני ערל שפתים"דף יומי - מסכת פסחים דף מודף יומי - מסכת פסחים דף נגהתייחסות לגיוס הצבאי (חלק יא)התייחסות לגיוס הצבאי - המשך (חלק יב)דף יומי - מסכת פסחים דף מהדף יומי - מסכת פסחים דף נבתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ב הלכה התלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ב הלכה והאם לברך שהחיינו על חיסון הקורונהדף יומי - מסכת פסחים דף נאדף יומי - מסכת פסחים דף מגהאם לברך שהחיינו על חיסון הקורונה (המשך)דף יומי - מסכת פסחים דף מדף יומי - מסכת פסחים דף נפרשת "ויחי" -  ברכת דן: לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה'רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק א הלכה חדף יומי - מסכת פסחים דף לטדף יומי - מסכת פסחים דף מזהתייחסות של עולם החרדי לחידוש ומודרנה (חלק י)  - ע"פ מאמר אורות המלמחה של הרב קוקדף יומי - מסכת פסחים דף לזהתייחסות למאמרו של הרב יואב אלון על חיסון הקורונהדף יומי - מסכת פסחים דף לוהאם מצוות צריכות כוונה - במיוחד מצוות שופר ותפילה (ע"פ רמב"ם הלכות שופר פרק א הלכה ע)דף יומי - מסכת פסחים דף לגפרשת " ויגש" - "להורות לפניו" דברי הספד לרב יהודה הרצל הנקיןדף יומי - מסכת פסחים דף לבהתייחסות לחידוש לשון הקודש - האם היהדות היא לאום או רק דת? (חלק ט) סקר העליות והירידות של לאומיות והקשר בין דת ללאום בעולםדף יומי - מסכת פסחים דף לאתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ב הלכה גדף יומי - מסכת פסחים דף לדף יומי - מסכת פסחים דף טזעוד על למה יוסף לא גילה ליעקב שהוא חי והלכות עשרה בטבת שחל בערב שבתהלכות חנוכה - הדלקה בשמן זיתשאילות ותשובות בענייני חנוכה - דמי חנוכהדף יומי - מסכת פסחים דף יבדף יומי - מסכת פסחים דף כופרשת "וישלח" - "למצוא חן בעיניך - כיצד?"פרשת "מקץ" - למה יוסף לא גילה לאביו שהוא חי?דף יומי - מסכת פסחים דף יאדף יומי - מסכת פסחים דף כדהעמקה במחלוקת החרדי: האם הגאולה תלויה בתשובה (חלק ו)איזה הכשרים צריכים לשמן של חנוכהדף יומי - מסכת פסחים דף טדף יומי - סיום מסכת פסחים דף כבזמן הדלקת נרות חנוכההמבזה את המועדות (ע"פ רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו הלכה טז)דף יומי - סיום מסכת פסחים דף חדף יומי - מסכת פסחים דף יחהלכות שבת-עירובין: ע"פ הרמב"ם היומי - הלכות עירובין פרק א הלכה יטהעמקה במחלוקת החרדי: האם לשתף פעולה עם הציונות הלא-דתית (חלק ז)דף יומי - מסכת פסחים דף הפרשת "ויצא" - "ויגל את האבן מעל הבאר"דף יומי - מסכת פסחים דף גתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ב הלכה בדף יומי - מסכת פסחים דף בהלכות חנוכה - מצצות שמחה בחנוכה (או"ח סימן עת"ר)פרשת " תולדות " - ההבדל בין "שכון בארץ" ו"גוד בארץ"דף יומי - סיום מסכת עירובין דף קההלכות שבת-עירובין: ע"פ הרמב"ם היומי - הלכות תלמוד שבת פרק כז הלכה אדף יומי - מסכת עירובין דף קאלפום צערא אגראדף יומי - מסכת עירובין דף קתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ב הלכה אדף יומי - מסכת עירובין דף צחהלכות שבת: החרמות הרבניים - ע"פ הרמב"ם היומי - ע"פ הלכות תלמוד תורה פרק ו הלכה יאדף יומי - מסכת עירובין דף פותלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק א הלכה דהלכות כבוד בית כנסת - שינה וקפנדריא (קיצור דרך) בבית הכנסת (או"ח סימן קנ"א סעיף ג')דף יומי - מסכת עירובין דף פאפרשת "לך לך- משמעות "להיות ברכה"דף יומי - מסכת עירובין דף פהעמקה במחלוקת החרדי - הדתי היום (חלק ב)דף יומי - מסכת עירובין דף עטתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק א הלכה גדף יומי - מסכת עירובין דף עדפרשת נח - מה היה החטא של דור המבולדף יומי - מסכת עירובין דף עבתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק א הלכה א-בדף יומי - מסכת עירובין דף עא:הלכות כבוד בית כנסתדף יומי - מסכת עירובין דף עדף יומי - מסכת עירובין דף סזדף יומי - מסכת עירובין דף סהדף יומי - מסכת עירובין דף סדדף יומי - מסכת עירובין דף סגהרמב"ם היומי - מצות התכלת בציציתדף יומי - מסכת עירובין דף סמהותו של הושענא רבאדף יומי - מסכת עירובין דף נזדף יומי - מסכת עירובין דף נודף יומי - מסכת עירובין דף נגדף יומי - מסכת עירובין דף נבדף יומי - מסכת עירובין דף נאתדריך מעשי קצר לכשרות ארבעת המיניםדף יומי - מסכת עירובין דף מופדשת האזינו - "דור עקש ופתלתל"דף יומי - מסכת עירובין דף מדתשובת הגזילה ע"פ הירושלמידף יומי - מסכת עירובין דף מגהלכות יום הכיפוריםדף יומי - מסכת עירובין דף לזתקיעת השופר בראש השנה ע"פ הבבלי והירושלמי מסכת ראש השנהדף יומי - מסכת עירובין דף לחחקירת עניין הוידוידף יומי - מסכת עירובין דף לוהלכות חולה יום הכיפורים (אורח חיים סימן תרי"ח)דף יומי - מסכת עירובין דף לההתוספות לתפילה בעשרת ימי תשובה - רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק בפרשת  ניצבים - "הנסתרות לה' אלנו" - היחס לטעמי המצוותדף יומי - מסכת עירובין דף לאחקירה מול אמונהחקירה מול אמונהדף יומי - מסכת עירובין דף טז-יזבנין אמונה ע"פ ההקדמה לעין אי"הדף יומי - מסכת עירובין דף טו-טזדף יומי - מסכת שבת דף קמדקורות חייו ותורותיו של הרב שלום נח ברזובסקי - בעל ה"נתיבות שלום"מה מותר במוצאי תשעה באב שחל ביום חמישידף יומי - מסכת שבת דף קמגהלכות תשעה באבדף יומי - מסכת שבת דף קלטדף יומי - מסכת שבת דף קלחקורות חייו ותורותיו של הרב שלמה מקרליןהקדמה ללימוד רמב"ם היומי - סמכות הפסיקה בכל דור ודורהנחת תפילין ועטיפה בטלית - מה קודם? - ע"פ בעל ה"שאגת אריה"קורות חייו ותורותיו של הרב אריה לייב גינצברג - בעל ה"שאגת אריה" : איסור חדש בחו"להלכות עמידה בקדיש ובכל דבר שבקדושה (או"ח סימן נ"ו:א)התייחסות לתנועה הקונסרבטיבית - ודרכי ההתנהגות במקרים של מחלוקות לגיטימיותפרשת קרח - "לא יהיה כקרח וכעדתו" - איסור החזקת מחלוקת
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]