דף יומי - מסכת עירובין דף מדתשובת הגזילה ע"פ הירושלמידף יומי - מסכת עירובין דף מגהלכות יום הכיפוריםדף יומי - מסכת עירובין דף לזתקיעת השופר בראש השנה ע"פ הבבלי והירושלמי מסכת ראש השנהדף יומי - מסכת עירובין דף לחחקירת עניין הוידוידף יומי - מסכת עירובין דף לוהלכות חולה יום הכיפורים (אורח חיים סימן תרי"ח)דף יומי - מסכת עירובין דף לההתוספות לתפילה בעשרת ימי תשובה - רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק בפרשת  ניצבים - "הנסתרות לה' אלנו" - היחס לטעמי המצוותדף יומי - מסכת עירובין דף לאחקירה מול אמונהחקירה מול אמונהדף יומי - מסכת עירובין דף טז-יזבנין אמונה ע"פ ההקדמה לעין אי"הדף יומי - מסכת עירובין דף טו-טזדף יומי - מסכת שבת דף קמדקורות חייו ותורותיו של הרב שלום נח ברזובסקי - בעל ה"נתיבות שלום"מה מותר במוצאי תשעה באב שחל ביום חמישידף יומי - מסכת שבת דף קמגהלכות תשעה באבהלכות תשעת הימים - החזרת המשפט היהודי לישראלדף יומי - מסכת שבת דף קלטדף יומי - מסכת שבת דף קלחקורות חייו ותורותיו של הרב שלמה מקרליןהקדמה ללימוד רמב"ם היומי - סמכות הפסיקה בכל דור ודורהנחת תפילין ועטיפה בטלית - מה קודם? - ע"פ בעל ה"שאגת אריה"קורות חייו ותורותיו של הרב אריה לייב גינצברג - בעל ה"שאגת אריה" : איסור חדש בחו"להלכות עמידה בקדיש ובכל דבר שבקדושה (או"ח סימן נ"ו:א)התייחסות לתנועה הקונסרבטיבית - ודרכי ההתנהגות במקרים של מחלוקות לגיטימיותפרשת קרח - "לא יהיה כקרח וכעדתו" - איסור החזקת מחלוקת
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]