דף יומי - מסכת פסחים דף גתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ב הלכה בדף יומי - מסכת פסחים דף בהלכות חנוכה - מצצות שמחה בחנוכה (או"ח סימן עת"ר)פרשת " תולדות " - ההבדל בין "שכון בארץ" ו"גוד בארץ"דף יומי - סיום מסכת עירובין דף קההלכות שבת-עירובין: ע"פ הרמב"ם היומי - הלכות תלמוד שבת פרק כז הלכה אדף יומי - מסכת עירובין דף קאלפום צערא אגראדף יומי - מסכת עירובין דף קתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ב הלכה אדף יומי - מסכת עירובין דף צחהלכות שבת: החרמות הרבניים - ע"פ הרמב"ם היומי - ע"פ הלכות תלמוד תורה פרק ו הלכה יאדף יומי - מסכת עירובין דף פותלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק א הלכה דהלכות כבוד בית כנסת - שינה וקפנדריא (קיצור דרך) בבית הכנסת (או"ח סימן קנ"א סעיף ג')דף יומי - מסכת עירובין דף פאפרשת "לך לך- משמעות "להיות ברכה"דף יומי - מסכת עירובין דף פהעמקה במחלוקת החרדי - הדתי היום (חלק ב)דף יומי - מסכת עירובין דף עטתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק א הלכה גדף יומי - מסכת עירובין דף עדפרשת נח - מה היה החטא של דור המבולדף יומי - מסכת עירובין דף עבתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק א הלכה א-בדף יומי - מסכת עירובין דף עא:הלכות כבוד בית כנסתדף יומי - מסכת עירובין דף עזמן ברכה לנטילת - ע"פ הרמב"ם היומידף יומי - מסכת עירובין דף סזדף יומי - מסכת עירובין דף סהדף יומי - מסכת עירובין דף סדדף יומי - מסכת עירובין דף סגהרמב"ם היומי - מצות התכלת בציציתדף יומי - מסכת עירובין דף סמהותו של הושענא רבאדף יומי - מסכת עירובין דף נזדף יומי - מסכת עירובין דף נודף יומי - מסכת עירובין דף נגדף יומי - מסכת עירובין דף נבדף יומי - מסכת עירובין דף נאתדריך מעשי קצר לכשרות ארבעת המיניםדף יומי - מסכת עירובין דף מופדשת האזינו - "דור עקש ופתלתל"דף יומי - מסכת עירובין דף מדתשובת הגזילה ע"פ הירושלמידף יומי - מסכת עירובין דף מגהלכות יום הכיפוריםדף יומי - מסכת עירובין דף לזתקיעת השופר בראש השנה ע"פ הבבלי והירושלמי מסכת ראש השנהדף יומי - מסכת עירובין דף לחחקירת עניין הוידוידף יומי - מסכת עירובין דף לוהלכות חולה יום הכיפורים (אורח חיים סימן תרי"ח)דף יומי - מסכת עירובין דף לההתוספות לתפילה בעשרת ימי תשובה - רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק בפרשת  ניצבים - "הנסתרות לה' אלנו" - היחס לטעמי המצוותדף יומי - מסכת עירובין דף לאחקירה מול אמונהחקירה מול אמונהדף יומי - מסכת עירובין דף טז-יזבנין אמונה ע"פ ההקדמה לעין אי"הדף יומי - מסכת עירובין דף טו-טזדף יומי - מסכת שבת דף קמדקורות חייו ותורותיו של הרב שלום נח ברזובסקי - בעל ה"נתיבות שלום"מה מותר במוצאי תשעה באב שחל ביום חמישידף יומי - מסכת שבת דף קמגהלכות תשעה באבהלכות תשעת הימים - החזרת המשפט היהודי לישראלדף יומי - מסכת שבת דף קלטדף יומי - מסכת שבת דף קלחקורות חייו ותורותיו של הרב שלמה מקרליןהקדמה ללימוד רמב"ם היומי - סמכות הפסיקה בכל דור ודורהנחת תפילין ועטיפה בטלית - מה קודם? - ע"פ בעל ה"שאגת אריה"קורות חייו ותורותיו של הרב אריה לייב גינצברג - בעל ה"שאגת אריה" : איסור חדש בחו"להלכות עמידה בקדיש ובכל דבר שבקדושה (או"ח סימן נ"ו:א)התייחסות לתנועה הקונסרבטיבית - ודרכי ההתנהגות במקרים של מחלוקות לגיטימיותפרשת קרח - "לא יהיה כקרח וכעדתו" - איסור החזקת מחלוקת
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]