חובות אנשים לבני מקומם ע"פ מסכת בבא בתרא ר"ה (ז:-ח.)משמעות המחלוקת מתי חל ראש השנה לאילנות - ע"פ מסכתות ר"ה (ב.,יד.) וב"מ (קו:)כמה צריכים להתחשב במניעים או התוצאה - ע"פ מסכת עבודה זרה דף ב:רוחות בלי גשם... ע"פ מסכת תענית דף גהתמודדות עם הסתר פנים ע"פ מסכת חגיגה ד-ה לקראת עשרה בטבתמשמעות נרות חנוכה ע"פ מסכת שבת כא-כבמשמעות נרות חנוכה ע"פ מסכת שבת באהאם גם צדיקים חיים בחובות הציבור ע"פ מסכת בבא בתרא ז:התייחסות לקורונהסוכה - בין פגיעות לשפע ע"פ מסכת סוכה יא:יבתקיעת השופר בשבת על פי מסכת ראש השנהאיך ניגשים לראש השנה ע"פ ר' יצחק במסכת ראש השנה טז (כ' באלול תש"פ)משמעות של חודש אלול ע"פ מסכת ראש השנה יז (י"ג באלול תש"פ)מסכת שבת פט. - המשל ממרות ר' יהושע בן לוי: משמעות הכתרים של האותיות והזה שמשה "בושש" (א' באב תש"פ)היכן נמצא התורה - ע"פ מסכת שבת פט (כ"ג בתמוז תש"פ)ויכוח משה והמלאכים - ע"פ פירוש ה"מי-שילוח" על מסכת שבת פח: (ט"ז בתמוז תש"פ)אגדות מתן תורה במסכת שבת דף פח (ט' בתמוז תש"פ)מעלת האמונה של עם ישראל מתוך אגדות מתן תורה - מסכת שבת פח (כ"ה בסיון תש"פ)מעלת האמונה של עם ישראל מתו אגדות מתן תורה - מסכת שבת פח (י"ח בסיון תש"פ)"עליות וירידות: ממתן תורה למעשה העגל..."(ע"פ מסכת שבת פח) (י"א בסיון תש"פ)רשב"י: גישות להתייחסות לקבלת התורה  ע"פ מסכת שבת פו:-פח (כ"ו באייר תש"פ)רשב"י: בין מדיניות לרוחניות והלכה ע"פ מסכת שבת ל"ג-ל"ד (י"ט באייר תש"פ)אמונה בזמן ספקות ואי-ודאות" ע"פ מסכת ס"ה (י"ב באייר תש"פ)"אמונה בזמן ספקות ואי-ודאות" ע"פ מסכת חגיגה ד-ה (כ"ח בניסן תש"פ)בירור עומק הגאולה ע"י משמעות המילה "אור" בפתיחה למסכת פסחים
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]