תקיעת השופר בשבת על פי מסכת ראש השנהאיך ניגשים לראש השנה ע"פ ר' יצחק במסכת ראש השנה טז (כ' באלול תש"פ)משמעות של חודש אלול ע"פ מסכת ראש השנה יז (י"ג באלול תש"פ)מסכת שבת פט. - המשל ממרות ר' יהושע בן לוי: משמעות הכתרים של האותיות והזה שמשה "בושש" (א' באב תש"פ)היכן נמצא התורה - ע"פ מסכת שבת פט (כ"ג בתמוז תש"פ)ויכוח משה והמלאכים - ע"פ פירוש ה"מי-שילוח" על מסכת שבת פח: (ט"ז בתמוז תש"פ)אגדות מתן תורה במסכת שבת דף פח (ט' בתמוז תש"פ)מעלת האמונה של עם ישראל מתוך אגדות מתן תורה - מסכת שבת פח (כ"ה בסיון תש"פ)מעלת האמונה של עם ישראל מתו אגדות מתן תורה - מסכת שבת פח (י"ח בסיון תש"פ)"עליות וירידות: ממתן תורה למעשה העגל..."(ע"פ מסכת שבת פח) (י"א בסיון תש"פ)רשב"י: גישות להתייחסות לקבלת התורה  ע"פ מסכת שבת פו:-פח (כ"ו באייר תש"פ)רשב"י: בין מדיניות לרוחניות והלכה ע"פ מסכת שבת ל"ג-ל"ד (י"ט באייר תש"פ)אמונה בזמן ספקות ואי-ודאות" ע"פ מסכת ס"ה (י"ב באייר תש"פ)"אמונה בזמן ספקות ואי-ודאות" ע"פ מסכת חגיגה ד-ה (כ"ח בניסן תש"פ)בירור עומק הגאולה ע"י משמעות המילה "אור" בפתיחה למסכת פסחים
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]